Χριστός γεννάτε!

Δοξάσατε!

This entry was posted in Eastern Orthodoxy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *